Nr. Crt.

Obiectul plătii

Termen de plată

 Cuantumul  (lei)

Cuantumul (eur)

1

Inregistrarea cererii de brevet de inventie la O.S.I.M.

3 luni de la data Inregistrării

a) pe suport hârtie

108

30

b) prin mijloace electronice

72

20

2

Publicarea cererii de brevet de inventie după 18 luni de la data depozitului sau a prioritătii revendicate

6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data prioritătii

180

50

3

Examinarea cererii de brevet de inventie in terrnen de 18 luni de la data plătii:

In 3 luni de la data solicitării, din luna a 4-a şi până In luna a 30-a inclusiv de la data depozitului

a)  Când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5

1.080

300

b) pentru fiecare pagină in plus fată de cele prevă.zute 1a lit. a)

18

5

c) pentru fiecare revendicare in plus fată de cele prevăzute la lit. a)

36

10

4

Publicarea si tiparirea brevetului de inventie precum si eliberarea acestuia

4  luni de la data comunicarii hotararii de acordare a
brevetului

360

100

5

Publicarea cererii de brevet de inventie

a) inainte de 18 luni de la data depozitului sau prioritătii revendicate

odată cu  solicitarea publicării

360

100

b) după declasificarea informaţiei

3 luni de la data declasificării informatiei

180

50

6

intocmirea şi publicarea unui raport de documentare:

odată cu solicitarea

a) pentru o cerere natională

360

100

b) pentru o cerere internatională la care s-a deschis faza natională

180

50

e) extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea

1.080

300

7

Examinarea cererii de brevet de inventie in  termen de 18 luni de la data depozitului:

3 luni de la data depozitului

a)  când  descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5

1.800

500

b) pentru fieeare pagină in plus fată de cele prevăzute la lit a)

36

10

c) pentru fiecare revendicare In plus fată de cele prevăzute la lit. a)

54

15

8

Revendicarea unei priorităţi:

a) odată cu Inregistrarea cererii de brevet de inventie

4 luni de la data inregistrării cererii

180

50

b) in cazul unei cereri internationale pentru care s-a deschis faza natională in România

odată  cu deschiderea fazei nationale

180

50

c) după data Inregistrării cererii de brevet de inventie

odată cu solicitarea

720

200

d)  corectarea  datelor referitoare la revendicarea prioritătil

4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei nationale

360

100

e)  când  cererea   este  depusă  după expirarea dreptului de prioritate

odată cu depunerea cererii de revendicare a priorităţii

1.080

300

f) in cazul unei cereri in care se revendică o prioritate intemă

4 Iuni de la data Inregistrării cererii

180

50

9

Eliberarea unui certificat de prioritate

odată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului

72

20

10

Menţinerea unei cereri de brevet de invenţie la nivelul de clasificare atribuit de emitent, pe câte o perioadă de un an

odată cu solicitarea pentru primul an şi, respectiv, cu o lună inainte pentru fiecare din anii urrnători

360

100

11

Cererea de nepublicare  a nurnelui inventatorilor in documentele de brevet

odată cu depunerea cererii

180

50

12

CompIetarea cererii de brevet de invenţie:

a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi/sau a desenelor

odată cu depunerea

36

10

b) depunerea traducerii In limba romănă

odată cu depunerea

360

100

e) depunerea părţii lipsă a descrierii invenţiei, in scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet

4 luni de la data depunerii cereri de brevet

108

30

d) depunerea cererii de retragere a părţii lipsă depuse

odată cu depunerea  cererii  de retragere

72

20

13

Publicarea modificărilor  aduse  la  o cerere de brevet de invenţie

odată cu depunerea modificărilor

36

10

14

inregistrarea de modificări in  situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:

odată cu inrekistrarea actului

a) transmiteri de drepturi

360

100

b) rezilieri ale acteior prevăzute la lit. a)

144

40

c) modificări referitoare la actele incheiate prevăzute la lit. a) excluderea sau          cooptarea unui  inventator,  nume, prenume, denumire sau adresă a unui solicitant, persoana Indreptăţită, inventator  sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc.

90

25

15

Transformarea unei cereri de brevet de invenţie in cerere de model de utilitate

2 luni de la data lnregistării cererii de transforrnare

36

10

16

Certificarea şi eliberarea unui document oficial  de tipul: adeverinţă, duplicat, copie

odată eu inregistrarea solicităril

36

10

17

Publicarea unei corecturi pentru Inlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei     indreptăţite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fieeare pagină

odată cu inregistrarea solicitării

18

5

18

Prelungirea unui termen de procedură cu până la 3 luni

odată cu inregistrarea solicitării

36

10

19

inregistrarea cererii de repunere In terrnen

odată cu inregistrarea cererii

,–

180

50

20

Examinarea unei contestaţii

odată cu depunerea contestaţiei

540

150

21

Examinarea unei cereri de revocare

odată cu depunerea cererii

1.080

300

22

Revalidarea brevetului de invenţie, respectiv a brevetului de perfecţionare

odată  cu   depunerea                cererii  de revalidare

1.080

300

23

Menţinerea in vigoare a brevetului de invenţie, inclusiv  a brevetului de perfecţionare, pentru fiecare an                de protecţie

conform art. 12

– anul      1

0

0

– anul      2

0

0

– anul      3

540

150

– anul      4

576

160

– anul      5

648

180

– anul      6

720

200

– anul      7

792

220

– anul      8

864

240

– anul      9

936

260

– anul 10

1.008

280

– anul 11

1_080

300

– anul 12

1.152

320

– anuI 13

1.224

340

– anul 14

1.332

370

– anul 15

1.440

400

– anul 16

1.800

500

– anul 17

1.800

500

– anul 18

1.800

500

– anul 19

1.800

500

– anul 20

1.800

500

24

Inregistrarea şi examinarea cererii pentru eliberarea unui certificat suplimentar de protectie pentru rnedicament sau produs de uz fitosanitar

odată cu solicitarea

1.800

500

25

Menţinerea in vigoare a certificatului suplimentar, pentru fiecare an de protecţie :

– anul      1

3.600

1.000

– anul      2

3.960

1.100

– anul      3

4.320

1.200

– anul      4

4.680

1.300

– anul      5

5.040

1.400

26

Deschiderea fazei naţionale a         cererii internaţionale

odată cu deschiderea                fazei naţionale

108

30

27

Publicarea traducerii in limba romănă a unei cereri internaţionale, pentru care s-a deschis faza nationaiă:

odată eu solicitarea publicării

a) In termenul de publicare legal

180

50

b) Inainte de expirarea termenului de publicare legal

288

80

28

Taxe privind procedurile de brevetare prin P.C.T.

28.1. Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca  oficiu  receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I.

până in luna a 13-a de la data priorităţii

360

100

28.2. Taxa de inregistrare internaţională, conform regulii 15.1.(i) din Regulamentul de aplicare a P.C.T.

o lună de la data depunern cererii internaţionale

cuanturnul prevăzut de regula nr. 96 din Regulamentu1 de aplicare a P.C.T.

28.3. Taxa de documentare intematională, conform reguIii 16.1 din Regulamentul de aplicare a P.C.T.

o lună de la data depunerii eererii internationale

cuantumul publicat de Eltroul Internaţional al O.M.P.I.

28.4. Depunerea ulterioară a traducerii cererii intemaţionale intr-o limbă. acceptată de Admintstraţia
insărcinată cu documentarea      internaţională,  conforrn reguliilor  I 2.3(c)ii)   şi (e) din Regulamentui de aplicare a P.C.T.

2 luni de la data depunerii cererii Intenationale

contravaloarea in lei

25% din cuantumul prevăzut la pct. 28.2.

28.5. Taxa suplimentară, conform Regulamentulut de aplicare  a        P.C.T., pentru depăşirea termenului de plată a fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1.-28.3.

o lună de la data notificării

50% din euantumul prevăzut la pet. 28.1.-28.3.

29

Publicarea traducerii in limba română a revendicărilor din cererea  de brevet european cu efecte in România

odată cu depunerea traducerii

216

60

30

Publicarea unei versnini corectate a traducerii in limba  română a revendicărilor din cererea  de brevet european cu efecte in România

odată cu depunerea versiunii corectate

108

30

31

Publicarea traducerii in limba rornână a fasciculei de brevet european cu efecte in Rornânia, care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusă:

a)in termen de 3 luni de la data publicării mentiunii eliberării brevetului

3 luni de la data publicării de către O.E.B. a mentiunii eliberării brevetului

360

100

– pentru fiecare pagină in plus

18

5

b) in terrnen de 3 luni de la incheierea termenului de la lit. a)

6 luni de la data publicării de către O.E.B.. a mentiunii eliberării brevetului european

720

200

– pentru fiecare pagină ln plus

18

5

32

Publicarea traducerii in limba rornână a fasciculei de brevet european menţinut aşa curn a  fost  modificat in urma procedurii de opozitie la O.E.B., care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusă:

a) in termen de 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a mentiunii de modificare a brevetului

3 lurii de la data publicării de către O.E.B. a mentiunii mentinerii brevetului european in formă modificată

180

50

– pentru fiecare pagină in plus

18

5

b) in terrnen de 3 luni de la incheierea termenului de la lit. a)

6 luni de la data publică.rii de către O.E.B. mentiunii         mentinerii brevetului european in formă modifieată.

360

100

– pentru flecare pagină in plus

18

5

33

Depunerea unei cereri de transformare a cererii de brevet european in cerere de brevet national, pentru fiecare tară

3 luni de la data la care cererea europeană este considerată retrasă

180

50

34

Inregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european

2 luni de la Inregistrarea cererii

108

30

35

Transrniterea drepturilor privind cererea/brevetul european

odată cu inregistrarea documentului

360

100

36

Publicarea traducerii corectate a fasciculei de brevet european cu efecte in România

la data depunerii

72

20

37

Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european in România

odată cu Inregistrarea cererii

36

10

38

Publicarea  unei  corecturi   privind continutul paginii de capăt a brevetului european  pentru   Iniăturarea erorilor datorate titularului

odată cu inregistrarea solicitării

18

5

 

Trimite o comanda  |  Inapoi