Nr. crt.

Obiectul plătii

Termenul de plată

 Cuantumul (lei)

Cuantumul (euro)

1

inregistrarea cererii de Inregistrare a unei mărci individuale/colective şi de certificare

odată cu depunerea cererii

36

10

2

Publicarea cererii de inregistrare a unei mărci după constituirea depozitului naţional reglementar

o lună  de la data  constituirli depozitului naţional reglementar

 

 

– alb-negru

 

108

30

– Color

 

360

100

3

3.1. Examinarea cererii de Inregistrare a unei mărci
individuale:

3 luni de la data
depunerii cererii

 

 

a) pentru o clasă de produse sau servicii

 

 

 

– alb-negru

 

396

110

– color

 

684

190

b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii

 

180

50

c) suplimentar pentru un eIement figurativ sau o marca verbală cu o grafică specială

 

108

30

3.2. ReInnoirea unei mărci individuale:

odată cu depunerea cereril

 

 

a) pentru o clasă de produse sau servicii

 

 

 

– alb-negru

 

432

120

– color

 

720

200

b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii

180

50

c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială

 

108

30

4

4.1. Examinarea cererii de Inregistrare a unei mărci colective şi de certificare:

3 luni de 1a data
depunerii cererii

 

 

a) pentru o clasă de produse sau servicii

 

 

 

– alb-negru

 

1.404

390

– color

 

1.764

490

b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii

 

252

70

c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă
verbală cu o grafică specială

 

216

60

4.2. ReInnoirea unei mărci colective sau de certificare:

odată cu depunerea cererii

 

 

a) pentru o casă de produse sau servicii

 

 

 

– alb-negru

 

1.440

400

– color

 

1.800

500

b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii

 

216

60

c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială

 

216

60

5

Solicitarea reinnoirii ‘inregistrării unei marci după expirarea duratei de protecţie ln curs

6 luni de la data expirării duratei de protecţie In curs

 

 

6

Depunerea documentelor de invocare a Priorităţii

odată cu depunerea cererii

180

50

3 luni de la data depunerii cererii de inregistrare a mărcii

720

200

7

Eliberarea unui certificat de prioritate

odată  cu solicitarea eliberării certificatului

108

30

8

Eliberarea certificatubui de inregistrare a Mărcii

3 luni de la data publicării mărcii

180

50

9

Eliberarea certificatului de reinnoire a inregistrării mărcii

odată cu depunerea cererii de reInnoire a inregistrării mărcii

180

50

10

Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare sau
de reinnoire a Inregistrării mărcii

odată cu
depunerea cererii

180

50

11

Transmiterea  cererii internaţionale de inregistrare sau de reinoire a mărcii de la 0.S.I.M. la Biroul International al 0.M.P.I.

odată cu depunerea cererii pentru o clasă de produs/serviciu

252

70

 

–  pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu

 

108

30

12

Transmiterea la O.M.P.I. a modificăril de titular şi/sau a schimbării de adresă

odată cu
depunerea cererii

108

30

13

Examinarea unei opoziţii la Inregistrarea unei mărci

odată cu depunerea cererii de opoziţie

 

 

 

pentru o clasă de produs/serviciu

 

216

60

 

pentru  fiecare clasă  suplimentară de produs/serviciu

 

108

30

14

Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea
O.S.I.M. privind  neindeplinirea condiţiilor pentru Inregistrarea mărcii

odată cu cererea de acordare a fiecarui termen suplimentar de 3 luni

36

10

15

Divizarea cererii iniţiale de Inregistrare a Mărcii

3 luni de la data solicitării divizării cererii

180

50

16

Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită inregistrarea mărcii

3 luni de la data depunerii cererii

108

30

17

a)  Examinarea unei contestatii a solicitantului            Impotriva unei decizii de respingere sau adrnitere parţială

odată eu depunerea contestaţiei

540

150

 

b) Examinarea  unei  contestaţii  lmpotriva unei decizii a
cornisiei de examinare opozitii sau a unei
decizii de transmiteri de drepturi

odată cu depunerea contestatiei

900

250

18

Inregistrarea unei modificări in situatia juridică a mărcii

odată  cu depunerea cererii de inscriere a modificării

 

 

 

a) transmitere de drepturi

 

360

100

 

b)  cu   privire  la schimbarea  numelui, denumirii sau          adresei solicitantului, titularului sau mandatarului

 

90

25

 

c) rezilierea actelor de la lit. a)

 

144

40

 

d) introducerea mandatarului ln procedură după depunerea cererii, pe cale natională sau pe cale internatională

 

.90

25

 

e) orice alte modificări pentru care Legea nr.            84/1998 privind mărcile şi indicatiile geografice, publicată In Monitorul Oficial al României,  Partea  I, nr.  161 din 23 aprilie 1998, nu prevede explicit scutiri de Taxe

 

90

25

19

Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte legate de situatia juridică a unei mărei

odată cu
depunerea solicitării

36

10

20

inregistrarea unei indicatii geografice

odată cu depunerea  cererii  de Inregistrare a indicatiei geografice

1.440

400

21

Eliberarea certificatului de Inregistrare a unei indicatii geografIce

2 luni de  la data public’ării indicatiei
geografice in B.O.P.I.

180

50

22

Reinnoirea  duratei  de  utilizare a  unei indicatii geografice

odată cu depunerea cererii de reinnoire

1.440

400

23

Reciasificarea listei de produse pentru care se             solicită inregistrarea unei indicatii geografice

odată cu
depunerea cererii

108

30

 

Trimite o comanda | Inapoi